Konkurs na prace o obronie Lwowa w 1939 r.

Redakcja „Kuriera Galicyjskiego” oraz Fundacja Joachima Lelewela ogłaszają konkurs dla młodzieży – „Obrona Lwowa – wrzesień 1939”. Uwaga: konkurs został przedłużony do 15 grudnia 2019 r.!

Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie ostatnich pięciu klas szkół średnich, w których nauczany jest język polski, na terenie obejmującym okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Prosimy o nadsyłanie prac –opowiadań, utworów dziennikarskich (np. wywiadów, reportaży) oraz filmów (do 5 minut) – dotyczących obrony b. południowowschodnich województw Rzeczpospolitej Polskiej, a zwłaszcza Lwowa, przed Armią Niemiecką (Wehrmachtem) i Armią Czerwoną we wrześniu 1939 r. Praca (w języku polskim) powinna opisywać tamte wydarzenia lub pokazywać ich dzisiejszy wygląd, może zawierać relacje żyjących świadków walk z września 1939 r. lub ich krewnych, opisy miejsc walk, opisy upamiętnień walk.

Konkurs rozpoczyna się 10 lipca 2019 r. i będzie trwać do 1 listopada 2019 r. Prace prosimy nadsyłać na adres biuro@fundacjalelewela.pl oraz kuriergalicyjski@wp.pl lub osobiście do osób wskazanych przez organizatorów. Szczegóły podane będą na stronach internetowych Fundacji Lelewela (http://fundacjalelewela.pl/ oraz http://kresy1939.pl/) oraz „Kuriera Galicyjskiego” www.kuriergalicyjski.com

Przewidywane są dwie pierwsze nagrody, za utwór dziennikarski lub literacki oraz za film. Nagrodą jest tablet oraz publikacja nadesłanej pracy (możliwa jest publikacja wybranych prac jeszcze przed przyznaniem nagród). Oprócz tego przyznane będą inne nagrody i wyróżnienia. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://kresy1939.pl/ oraz www.kuriergalicyjski.com

***

Regulamin konkursu Obrona Lwowa – wrzesień 1939

  1. Organizator i czas trwania konkursu

Organizatorem Konkursu dziennikarsko-literackiego i filmowego „Obrona Lwowa – wrzesień 1939” (zwanego dalej „Konkursem”) są wspólnie Fundacja Joachima Lelewela i Redakcja „Kuriera Galicyjskiego” (zwani dalej „Organizatorem Konkursu”).

Konkurs rozpoczyna się 10 lipca 2019 r. i będzie trwać do 15 grudnia 2019 r. [uwaga – zmiana!]

  1. Warunki uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba będąca uczniem ostatnich pięciu klas szkół średnich, w których nauczany jest język polski, na terenie obejmującym okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, która prześle na adres e-mailowy Organizatora Konkursu lub dostarczy do wskazanej przez Organizatora osoby elektroniczną lub papierową wersję swojego artykułu, opowiadania lub elektroniczną wersję filmu (zwanego dalej „Utworem”) spełniającego warunki Konkursu.

Utwór nadesłany na Konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie może być obciążony prawami osób trzecich. Utwór nadesłany na Konkurs nie może w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów; nie powinien też być wcześniej publikowany w mediach na terytorium Republiki Białoruś i Rzeczpospolitej Polskiej, nie licząc gazetek szkolnych.

Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.

  1. Cel Konkursu i tematyka prac

Celem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży, zwłaszcza młodych Polaków żyjących na Ukrainie, w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, wiedzy o obronie b. południowowschodnich województw Rzeczpospolitej Polskiej, a zwłaszcza miasta Lwowa, przed Armią Niemiecką (Wehrmachtem) i Armią Czerwoną we wrześniu 1939 r.

Utwór musi opisywać powyższe wydarzenia lub pokazywać ich dzisiejszy wygląd, może zawierać relacje żyjących świadków tamtych wydarzeń lub ich krewnych, opisy miejsc walk, opisy upamiętnień walk.

Formą dopuszczającą Utwór do Konkursu jest opowiadanie, utwór dziennikarski (np. wywiad, reportaż) oraz film (do 5 minut).

  1. Zasady konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do 15 grudnia 2019 r. swój Utwór (decyduje data wysłania e-maila lub osobistego dostarczenia) w postaci papierowej (wyłącznie w przypadku opowiadania lub utworu dziennikarskiego) lub elektronicznej na adres biuro@fundacjalelewela.pl lub kuriergalicyjski@wp.pl albo osobiście do osób, wskazanych przez Organizatora Konkursu na stronach internetowych Fundacji (http://fundacjalelewela.pl/ oraz http://kresy1939.pl/) oraz „Kuriera Galicyjskiego” www.kurier galicyjski.com

Format opowiadania i artykułu – MS Word (*.doc, *.docx) OpenOffice (*.odt, *.odf) lub Adobe Acrobat (*.pdf), filmu – MPEG, AVI lub inny powszechnie używany; mailem lub na płytce dvd albo cd.

Objętość Utworu nie powinna przekraczać 2 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie – łącznie 3600 znaków) lub 5 minut w przypadku filmów.

W Konkursie wezmą udział Utwory napisane lub nagrane w języku polskim.

Wraz z Utworem, wysłanym lub przekazanym do Organizatora Konkursu, muszą być podane dane autora. Dane autora powinny zawierać: imię, nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail, w przypadku uczniów nazwę szkoły oraz klasę, ewentualnie informację o dotychczasowym dorobku literackim, dziennikarskim lub filmowym.

  1. Jury Konkursu

Jury Konkursu, powołane, przez Organizatora, wyłania zwycięzców oraz prace wyróżnione, większością głosów.

Od decyzji Jury nie ma odwołania.

  1. Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 5 stycznia 2020 r. [uwaga -zmiana!] poprzez zamieszczenie na stronach www Organizatora Konkursu informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych Utworów oraz ich autorów. Uczestnik może zastrzec niepodawanie swego imienia i nazwiska.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

a) za utwór dziennikarski lub literacki:

nagroda I: tablet oraz publikacja Utworu na łamach portalu Organizatora Konkursu

wyróżnienia: dyplomy oraz publikacja Utworu na łamach portalu Organizatora Konkursu

b) za film:

nagroda I: tablet oraz publikacja Utworu (w całości lub części, samodzielnie lub w ramach większego filmu) na YouTube lub innym portalu.

wyróżnienia: nagrody książkowe oraz publikacja Utworu (w całości lub części, samodzielnie lub w ramach większego filmu) na YouTube lub innym portalu.

Możliwe jest przyznanie nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów.

Nagrodzeni zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagród.

  1. Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie http://kresy1939.pl/ oraz www.kuriergalicyjski.com

Osobami odpowiedzialnymi za Konkurs ze strony Organizatora Konkursu są Piotr Kościński oraz Mirosław Rowicki.

Przesyłając Utwór na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

Autorzy przenoszą na Fundację Joachima Lelewela oraz Redakcję „Kuriera Galicyjskiego” prawa do nagrodzonych utworów.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji Utworów nadesłanych na Konkurs przed jego zakończeniem, a w szczególności na rocznicę obrony Lwowa, 12–22 września 2019 r. Fakt publikacji nie wpływa na ostateczną decyzję Jury.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.